Bij het boeken van een fotoshoot verklaart de wederpartij zich akkoord met het onder genoemde reglement en de algemene voorwaarden.

Baby Love Newborn Art (BLNA)
J. Israelsstraat 88
3351BJ Papendrecht
k.v.k. 58337962

Studio Reglement Baby Love Newborn Art
d.d. 22 September 2017

 1. De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste
  één volwassen persoon te zijn.
  2.Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hier op voorbereiden, bij de reservering kun je dit aangeven.
  3. Schade aan het pand of materialen van Baby Love Newborn Art door toedoen van de wederpartij of diens kinderen zijn voor rekening van wederpartij.
  4. Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in artikel 10 (zie Algemene Voorwaarden)
  5. Het nuttigen van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan

Algemene Voorwaarden Baby Love Newborn Art
d.d. 22 september 2017

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – Aw: Auteurswet 1912
  – Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  – Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk of digitaal bestand.
  – Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  – Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  – Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
 2. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Baby Love Newborn Art en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 3. Vergoeding
  3.1Indien partijen vooraf geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Baby Love Newborn Art gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
  3.2Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Baby Love Newborn Art naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Baby Love Newborn Art onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Baby Love Newborn Art  in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 4. Factuur en betaling
  4.1De Wederpartij zal de factuur van nabestellingen van Baby Love Newborn Art op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Baby Love Newborn Art heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
  4.2Betaling dient te geschieden contant of per bank overboeking ter plekke in de fotostudio’s van Baby Love Newborn Art.
  4.3 De Wederpartij verricht de aan Baby Love Newborn Art verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Baby Love Newborn Art heeft verstrekt.
  4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Baby Love Newborn Art nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Baby Love Newborn Art dan ook.
  4.5 Er dient een aanbetaling van €25,- (tenzij anders overeen gekomen) overgeboekt te worden als bevestiging van de reservering. Deze dient binnen 7 werkdagen na de overeengekomen afspraak overgeboekt te zijn, anders vervalt automatisch de afspraak.
 5. Levering
  5.1Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
  5.2Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Baby Love Newborn Art vastgesteld.
  5.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 6. Klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Baby Love Newborn Art te worden medegedeeld. Baby Love Newborn Art heeft het recht te beslissen of het geleverde werk goed werk is, of aangepast dient te worden. Indien dit van toepassing is zal binnen redelijk termijn alsnog geleverd te worden.
 7. Opdracht
  7.1Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Baby Love Newborn Art zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
  7.2Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Baby Love Newborn Art. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Baby Love Newborn Art aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Baby Love Newborn Art overeenkomstig de offerte.
  7.3 Baby Love Newborn Art heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  7.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Baby Love Newborn Art slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Baby Love Newborn Art is geretourneerd.
  7.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, word de aanbetaling niet vergoed. Indien Baby Love Newborn Art zelf de afspraak niet kan nakomen word het bedrag binnen 4 weken vergoed.
  7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Baby Love Newborn Art volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Baby Love Newborn Art werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
 8. Auteursrecht
  8.1Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Baby Love Newborn Art.
 9. Inbreuk op auteursrecht
  9.1Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Baby Love Newborn Art.
  9.2Bij inbreuk komt Baby Love Newborn Art een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 10. Rechten van derden
  10.1De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Baby Love Newborn Art van alle aanspraken te dier zake.
  10.2Baby Love Newborn Art is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 11. Rechts- en forumkeuze
  11.1Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  11.2Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Baby Love Newborn Art en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 12. Reserveringen
  12.1Bij het maken van een reservering is de wederpartij verplicht 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij het afgesproken adres.
  12.2De fotoshoot gaat alleen door als de wederpartij een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van Baby Love Newborn Art en de aanbetaling is voldaan binnen de afgesproken tijd.
  12.3 Bij het maken van een reservering verklaart de wederpartij zich akkoord met de algemene voorwaarden van Baby Love Newborn Art
 13. Bestellingen via de webshop
  13.1 
  Wederpartij heeft het recht op ontbinding zoals bedoeld in de consumentenwet.
 14. Behoud van bestanden
  Baby Love Newborn Art garandeert het behoud van bewerkte bestanden van wederpartij tot maximaal 6 maanden na de fotosessie.
 15. Arrangement giftcards
  15.1 
  Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Baby Love Newborn Art
  15.2 Een giftcard gekoppeld aan een arrangement verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Binnen het jaar is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten of producten uit het assortiment van Baby Love Newborn Art.

 

 1. Social media

16.1 Er dient schiftelijk door Baby Love Newborn Art toestemming gevraagd te worden voor gebruik op social media van werk waar het portretrecht bij de Wederpartij ligt.

16.2 Afgegeven toestemming is niet terug te draaien en blijft definitief.